Bestuur

Stichting De Reling

Voorzitter: vacant

Penningmeester:
Dhr. R. Graafland, Van Beveringhlaan 37, 2801 AG Gouda

Secretaris:         
Dhr. J.P. Kraaijer, Raesbergenstraat 8, 2804 TK Gouda

Algemeen lid:
MMw. E. van Groningen, Middenwillenseweg 3, 2805 KK Gouda
Mw. M.D. Dol-Dijkema, Boschlust 4, 2804 KA Gouda

Bestuur is bereikbaar via J.P. Kraaijer

Beleidsplan

1. Wat is ‘de Reling'?
Stichting de Reling is een interkerkelijke stichting voor begeleide kamerwoning. De Reling biedt een tijdelijke woonvoorziening en begeleiding aan jongeren van 18-24 jaar, die nog geen kans zien zich zelfstandig in de maatschappij te handhaven. De woon en zorgtaken zijn gescheiden en vallen onder de verantwoordelijkheid van respectievelijk bestuur stichting de Reling en Leliezorggroep. Beide partijen werken nauw met elkaar samen.

2. Visie
Vanuit christelijke levensovertuiging wil De Reling jongeren begeleiding bieden waarin persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal staat omdat iedere jongere waardevol is. Elke jongere is uniek en in de hulpverlening die de Reling biedt, wordt rekening gehouden met de leefwereld, waarden, normen en rechten van de jongere. De Reling werkt vraag-gestuurd vanuit een oplossings- en handelingsgerichte visie waarbij de jongere in zijn context centraal staat. Deze werkwijze is o.a. te merken aan de manier waarop omgegaan wordt met begeleidings- en evaluatieverslagen, waarin doelen zo concreet mogelijk worden opgesteld en gezamenlijk aan oplossingen wordt gewerkt. Vanuit het contextuele gedachtengoed vindt De Reling dat iedere jongere vanuit zijn eigen context zijn problemen en begeleidingsvragen heeft en vanuit die eigen context ook zijn eigen beslissingen neemt en begeleidingsdoelen stelt. Contact met (pleeg)ouders en andere gezinsleden wordt dan ook gestimuleerd, uiteraard in overleg met de jongere. De Reling biedt vanuit haar deskundigheid begeleiding, uitgaande van het principe: “zelfstandig waar het mogelijk is, begeleiding waar het nodig is”.

3. Identiteit
Stichting de Reling is een interkerkelijke stichting, verbonden met de PKN kerken in Gouda. Het bestuur en de medewerkers stellen het evangelie van Jezus Christus centraal in hun leven. Vanuit deze geloofsvisie wordt gewerkt. Op de volgende wijze wordt binnen de Reling gestalte gegeven aan de christelijke identiteit: • De gezamenlijke avondmaaltijd wordt afgesloten met het lezen van een bijbel gedeelte en de maaltijd begint en eindigt met stil gebed; • Voor christenen is de zondag een bijzondere dag, wij stellen het op prijs als de jongere elkaar hierin respecteert; • Verwijzing naar pastorale begeleiding is mogelijk als de jongere dit zelf wilt; We verwachten dat jongeren het karakter van het huis respecteren

4. Wat biedt ‘de Reling'?
De zorg en begeleiding die op de Reling geboden wordt valt onder de verantwoordelijkheid van Leliezorggroep en wordt bekostigd door de gemeente Gouda. Aan de jongeren wordt begeleiding geboden bij het ontwikkelen van voldoende vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen. De Reling biedt o.a. begeleiding bij: structureren en plannen; omgaan met beperkingen/psycho-educatie; het vergroten van sociale vaardigheden; behoud en of uitbreiding netwerk; financiën en beheer administratie; het volgen/behouden van een opleiding/dagbesteding; praktisch huishoudelijke vaardigheden zoals wassen, schoonmaken en koken; begeleiding bij het zoeken naar een passende vervolgwoonplek. Ook bieden we leuke en leerzame groepsactiviteiten aan en is er 1x per 2 weken een bewonersvergadering. Bij dit alles wordt uitgegaan van de gedachte dat de groep zelf een oefenplaats is voor het leren van sociale vaardigheden van de jongere en het oefenen van de opgestelde begeleidingsvragen.

5. Doelgroep
De doelgroep zijn jongeren die in hun leefsituatie zijn vastgelopen en nog geen kans zien zich zelfstandig in de maatschappij te handhaven. Aan jongeren die in aanmerking willen komen voor plaatsing, worden de volgende voorwaarden gesteld:
• Hij ziet zich in staat om binnen de termijn van 58 weken zo ver mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren, zowel in materiële als immateriële zin;
• Hij is niet verslaafd aan drugs, alcohol of gokken;
• Hij volgt minimaal voor 4 dagen een opleiding, heeft werk of heeft een andere dagbesteding door het doen van bijv. vrijwilligerswerk;
• Hij heeft inkomen om de huur te kunnen betalen;
• Hij heeft geen zware psychiatrische problematiek;
• Hij heeft een binding met regio Midden- Holland;
• Hij is gemotiveerd voor het begeleidingstraject.

6. Huisvesting
De Reling is gehuisvest in gebouw De Haven en ligt in het centrum van de stad. De huisvesting valt onder het bestuur stichting de Reling. De Reling heeft de beschikking over zeven kamers, een gezamenlijke woonkamer, een open keuken en sanitaire ruimtes. Elke kamer is eenvoudig gemeubileerd en gestoffeerd. In elke kamer is een wastafel en een centrale antenne aansluiting. De wasruimte is voorzien van een wasmachine en een wasdroger. Voordat de jongere op de Reling komt, wordt er verblijfsovereenkomst opgemaakt. Hierin wordt o.a. de overeengekomen huurprijs van € 387- per maand vastgelegd en de betaling van de borg bij binnenkomst op de Reling van € 150,-. Het is gewenst dat de jongere een automatische betalingsregeling treft met de bank.

 7. Kwaliteitsbeleid
De Reling werkt in haar begeleiding vanuit de regulatieve cyclus ( Plan- Do- Check- Act). De met de jongeren opgestelde zorgplannen worden met regelmaat besproken in een jongerenoverleg waarbij een gedragswetenschapper/orthopedagoog aansluit. De zorgplannen worden driemaandelijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De zorgplannen staan opgeslagen in het ECD. De jongeren beoordelen elke drie maanden de aard en inhoud van de begeleiding middels een vragenlijst in het ECD. De beoordelingen van de jongeren worden meegenomen in het jongerenoverleg en beleid wordt hier waar nodig op ontwikkeld en/of aangepast.

8. Samenwerking Leliezorggroep – Stichting
De Reling Leliezorggroep en Stichting De Reling werken nauw met elkaar samen. Zo steunt de stichting jongeren financieel die in een noodsituatie zitten en de stichting draagt zorg voor een nette en schone woonomgeving van de jongeren. Hierover vindt regelmatig overleg plaats tussen de begeleiding en het bestuur van de stichting. Ook vinden er jaarlijks overlegmomenten plaats en ontmoeten we elkaar op gezamenlijke activiteiten.

9. Samenwerking met externe partners
De Reling zoekt samenwerking met externe partners in de regio en haar visie is om dit ook in de toekomst te zoeken en actief te onderhouden. Zo is er een directe samenwerking tussen Gemiva, Kwintes en De Reling met het recent opgestarte project Woonbrug. Daarnaast werkt De Reling samen met het Swanenburghshofje door over en weer cliënten aan elkaar door te verwijzen en wordt er gebruik gemaakt van “ schuldhulpmaatje” door jongeren. De Reling heeft een goede samenwerking en afstemming met het sociale wijkteam dat regelmatig jongeren aan De Reling doorverwijst als ook met de zwerfjongerenopvang van het Leger des Heils en KTC de Taling. Daarnaast werkt De Reling regelmatig samen met het ID College in Gouda wanneer een jongere daar de opleiding volgt en ook verwijst het ID College jongeren aan ons door Via het bestuur van de stichting is er een verbondenheid met de Goudse kerken en de diaconie die regelmatig jongeren ook persoonlijk financiële ondersteuning bieden.

10. Participatie in de wijk
De Reling stimuleert jongeren om daar waar mogelijk te participeren in de wijk. De jongeren op De Reling zijn elkaars directe buren en kunnen meestal bij elkaar terecht voor praktische vragen. Zo wordt een oefensituatie gecreëerd voor actieve betrokkenheid bij de mensen die om je heen wonen. Een recent ontwikkeld idee om betrokkenheid van de jongeren in de wijk te stimuleren is dat jongeren jaarlijks een keer met elkaar helpen bij inloophuis Domino (de onderburen) met koken/serveren.

11. Doorstroom opvang
De Reling is in samenwerking met Kwintes, Gemiva en Mozaiek Wonen het project Woonbrug gestart. Hier kunnen jongeren zelfstandig wonen en tevens participeren in groepsactiviteiten die worden georganiseerd en gebruik maken van een inloopspreekuur dat aangeboden wordt in het appartementencomplex. Verder maakt De Reling gebruik van het contingent voor optiewoningen en stromen er jaarlijks verschillende jongeren door naar een optiewoning.

12. Vrijwilligers
VaVanuit diverse Goudse kerken zijn er regelmatig vrijwilligers actief in De Reling. De activiteiten van de vrijwilligers richten zich met name op het woongedeelte en bestaan o.a. uit het doen van praktische klussen in en om het gebouw. De afgelopen jaren heeft stichting Present met een groep vrijwilligers in samenwerking met de jongeren een keer per jaar De Reling schoongemaakt. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. Regelmatig worden er ook een aantal terugkerende activiteiten door vrijwilligers gegeven zoals bijv. een spoedcursus EHBO; een kookworkshop en een kleurenanalyse avond ter bevordering van de representatie van jongeren.

Beloningsbeleid


Alle bestuursleden werken in de stichting zonder vergoeding (pro deo).
De hulpverleners zijn in loondienst van Agathos.
De vrijwilligers werken zonder vergoeding (pro deo).